ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها
سری الف تحریر 100 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها
سری الف تحریر 120 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها
سری الف تحریر 80 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها
سری الف کتان 120 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ب تحریر 100 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ب تحریر 120 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ب تحریر 80 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ب کتان 120 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ج تحریر 100 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ج تحریر 120 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ج تحریر 80 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری ج کتان 120 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری د تحریر 100 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری د تحریر 120 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری د تحریر 80 گرم
ست های اداری جهت یک دست بودن تمامی اوراق اداری و سازمانها به کار برده می شوند
سری د کتان 120 گرم
ست اداری
به کلکسیونی از برگه هایی که به امور اداری و پرسنلی یک سازمان و یا یک شرکت جهت امور رسمی و غیررسمی استفاده میگردد اوراق اداری میگویند. تفاوت این برگه ها با اوراق خام در نوع طراحی و استفاده از لوگو و آرم شرکت یا سازمان در سربرگ آن میباشد. هویت بصری که اینگونه طراحی ها در نشان دادن نوع کار، فعالیت ، رساندن پیام و رفتار سازمان یا شرکت دارند از مهمترین ویژگی های ست های اداری میباشد. مجتمع چاپ آراد با سابقه چندین ساله در تولید انواع اوراق و ستهای اداری آماده خدمت رسانی به شما مشتریان محترم میباشد