محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
تقویم تک برگ
یک رو 34 * 24 1000 3 5,800,000
یک رو 43 * 25 1000 3 7,830,000
یک رو 48 * 34 1000 3 11,600,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
لیبل بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 460,000
لیبل شیشه ای نا خوانا
یک رو 4.8 * 8.5 1000 15 2,500,000
لیبل یووی فیلتر دار
سلفون مات دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 ساعته 890,000
دو رو 6 * 9 1000 2 810,000
دو رو 6 * 9 1000 7 770,000
سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 ساعته 460,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 1 330,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 6 ساعته 570,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 2 440,000
سلفون براق دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 6 ساعته 890,000
دو رو 6 * 9 1000 2 790,000
دو رو 6 * 9 1000 7 730,000
سلفون مات
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 ساعته 460,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 2 330,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 6 ساعته 570,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 2 440,000
سلفون مات دورگرد موضعی
دو رو 6 * 9 1000 12 960,000
گلاسه بدون روکش
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 320,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 430,000
لیبل یووی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 530,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 480,000
لیبل سلفون براق
یک رو 4.8 * 8.5 1000 3 550,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 6 500,000
لیبل شیشه ای
یک رو 4.8 * 8.5 1000 10 1,880,000
کتان
یک رو 4.8 * 8.5 1000 2 640,000
یک رو 4.8 * 8.5 1000 7 580,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 2 680,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 7 630,000
کتان دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 10 860,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
لمینت براق درجه 2
دو رو 6 * 9 1000 7 1,180,000
لمینت براق قالب خاص
دو رو 6 * 9 1000 10 2,800,000
لمینت برجسته قالب خاص
دو رو 6 * 9 1000 10 2,350,000
آهنربایی قالب خاص
پی وی سی 760 میکرون
دو رو 6 * 9 500 7 5,060,000
دو رو 6 * 9 1000 7 7,850,000
پی وی سی 500 میکرون
دو رو 6 * 9 500 7 2,120,000
دو رو 6 * 9 1000 7 3,450,000
آهنربایی
سلفون مات مخملی
یک رو 4.8 * 8.5 1000 12 880,000
دو رو 4.8 * 8.5 1000 12 980,000
سلفون مات مخملی دورگرد
دو رو 6 * 9 1000 12 1,250,000
سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 17 2,150,000
سلفون مات مخملی دورگرد موضعی
دو رو 6 * 9 1000 17 1,450,000
لمینت مات سلفونی
دو رو 6 * 9 1000 4 1,280,000
دو رو 6 * 9 1000 7 1,180,000
لمینت مات سلفونی مربع
دو رو 6 * 6 1000 4 900,000
دو رو 6 * 6 1000 9 850,000
لمینت مات سلفونی ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 10 1,080,000
لمینت براق
دو رو 6 * 9 500 7 950,000
دو رو 6 * 9 1000 2 1,390,000
دو رو 6 * 9 1000 7 1,330,000
لمینت براق آرارات
دو رو 6 * 9 1000 9 1,330,000
لمینت براق دو گوش گرد
دو رو 6 * 9 1000 9 1,330,000
لمینت براق گرد
دو رو 6 * 6 1000 9 1,040,000
لمینت براق مثلث
دو رو 4.8 * 6.7 1000 12 1,040,000
لمینت براق مربع
دو رو 6 * 6 1000 4 1,140,000
دو رو 6 * 6 1000 9 1,040,000
لمینت براق ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 8 1,180,000
لمینت برجسته
دو رو 6 * 9 1000 3 1,350,000
دو رو 6 * 9 1000 6 1,290,000
لمینت برجسته طلاکوب
دو رو 6 * 9 1000 12 2,280,000
لمینت برجسته طلاکوب مربع
دو رو 6 * 6 1000 12 1,700,000
لمینت برجسته مخملی
دو رو 6 * 9 1000 17 1,880,000
لمینت برجسته مربع
دو رو 6 * 6 1000 3 950,000
دو رو 6 * 6 1000 9 900,000
لمینت برجسته ویزیتی
دو رو 4.8 * 8.5 1000 10 1,030,000
لمینت مات
دو رو 6 * 9 1000 7 2,300,000
لمینت مات گرد
لمینت مات مربع
لمینت مات ویزیتی
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
گلاسه 120 گرم
یک رو 10 * 10 5000 7 3,200,000
یک رو 14 * 10 5000 7 2,000,000
یک رو 20 * 14 5000 7 4,050,000
یک رو 21 * 14.8 5000 7 4,800,000
یک رو 24 * 17 5000 7 6,550,000
یک رو 29 * 20 5000 7 8,100,000
یک رو 29.7 * 21 5000 7 9,600,000
یک رو 34 * 24 5000 7 13,100,000
دو رو 10 * 10 5000 7 3,400,000
دو رو 14 * 10 5000 3 2,200,000
دو رو 14 * 10 5000 7 2,000,000
دو رو 20 * 14 5000 3 4,800,000
دو رو 20 * 14 5000 7 4,400,000
دو رو 21 * 14.8 5000 3 5,400,000
دو رو 21 * 14.8 5000 7 5,100,000
دو رو 24 * 17 5000 3 7,300,000
دو رو 24 * 17 5000 7 7,000,000
دو رو 29 * 20 5000 3 9,200,000
دو رو 29 * 20 5000 7 8,800,000
دو رو 29.7 * 21 5000 3 10,500,000
دو رو 29.7 * 21 5000 7 10,000,000
دو رو 34 * 24 5000 3 14,500,000
دو رو 34 * 24 5000 7 14,000,000
گلاسه 135 گرم
یک رو 10 * 10 1000 7 550,000
یک رو 10 * 10 2000 7 1,100,000
یک رو 14 * 10 1000 3 590,000
یک رو 14 * 10 1000 7 560,000
یک رو 14 * 10 2000 3 1,200,000
یک رو 14 * 10 2000 7 960,000
یک رو 20 * 14 1000 3 1,220,000
یک رو 20 * 14 1000 7 1,120,000
یک رو 20 * 14 2000 3 2,120,000
یک رو 20 * 14 2000 7 1,940,000
یک رو 21 * 14.8 1000 3 1,650,000
یک رو 21 * 14.8 1000 7 1,550,000
یک رو 24 * 17 1000 3 1,900,000
یک رو 24 * 17 1000 7 1,750,000
یک رو 24 * 17 2000 7 3,000,000
یک رو 29 * 20 1000 3 2,380,000
یک رو 29 * 20 1000 7 2,240,000
یک رو 29 * 20 2000 7 3,880,000
یک رو 29.7 * 21 1000 3 3,190,000
یک رو 29.7 * 21 1000 7 3,090,000
یک رو 34 * 24 1000 3 3,700,000
یک رو 34 * 24 1000 7 3,500,000
یک رو 34 * 24 2000 7 6,000,000
دو رو 10 * 10 1000 7 900,000
دو رو 14 * 10 1000 3 850,000
دو رو 14 * 10 1000 7 720,000
دو رو 14 * 10 2000 7 1,150,000
دو رو 20 * 14 1000 3 1,550,000
دو رو 20 * 14 1000 7 1,450,000
دو رو 20 * 14 2000 7 2,300,000
دو رو 21 * 14.8 1000 3 2,100,000
دو رو 21 * 14.8 1000 7 2,000,000
دو رو 24 * 17 1000 3 2,600,000
دو رو 24 * 17 1000 7 2,450,000
دو رو 24 * 17 2000 7 3,750,000
دو رو 29 * 20 1000 3 3,000,000
دو رو 29 * 20 1000 7 2,900,000
دو رو 29 * 20 2000 7 4,600,000
دو رو 29.7 * 21 1000 3 4,300,000
دو رو 29.7 * 21 1000 7 4,000,000
دو رو 34 * 24 1000 3 5,100,000
دو رو 34 * 24 1000 7 4,900,000
دو رو 34 * 24 2000 7 7,450,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
تحریر 70 گرم
یک رو 14 * 10 5000 3 1,550,000
یک رو 14 * 10 5000 7 1,450,000
یک رو 20 * 14 5000 3 3,130,000
یک رو 20 * 14 5000 7 2,900,000
یک رو 21 * 14.8 5000 3 4,000,000
یک رو 21 * 14.8 5000 7 3,750,000
یک رو 24 * 17 5000 7 4,400,000
یک رو 29 * 20 5000 3 6,100,000
یک رو 29 * 20 5000 7 5,800,000
یک رو 29.7 * 21 5000 3 8,000,000
یک رو 29.7 * 21 5000 7 7,500,000
یک رو 34 * 24 5000 3 9,500,000
یک رو 34 * 24 5000 7 8,800,000
دو رو 14 * 10 5000 3 1,800,000
دو رو 14 * 10 5000 7 1,660,000
دو رو 20 * 14 5000 3 3,550,000
دو رو 20 * 14 5000 7 3,330,000
دو رو 21 * 14.8 5000 3 4,350,000
دو رو 21 * 14.8 5000 7 4,150,000
دو رو 24 * 17 5000 3 5,500,000
دو رو 24 * 17 5000 7 5,000,000
دو رو 29 * 20 5000 3 6,850,000
دو رو 29 * 20 5000 7 6,650,000
دو رو 29.7 * 21 5000 3 8,500,000
دو رو 29.7 * 21 5000 7 8,300,000
دو رو 34 * 24 5000 3 10,400,000
دو رو 34 * 24 5000 7 10,000,000
فاکتور استاندارد دو برگی (سفید زرد)
یک رو 21 * 14.8 1000 10 2,450,000
یک رو 29.7 * 21 1000 10 4,250,000
تحریر کرم ( نخودی )
یک رو 14 * 10 5000 7 1,100,000
یک رو 20 * 14 5000 7 2,200,000
یک رو 29 * 20 5000 7 4,400,000
دو رو 14 * 10 5000 7 1,300,000
دو رو 20 * 14 5000 7 2,600,000
دو رو 29 * 20 5000 7 5,200,000
تحریر 100 گرم
یک رو 10 * 10 1000 10 650,000
یک رو 14 * 10 1000 10 750,000
یک رو 20 * 14 1000 10 1,450,000
یک رو 21 * 14.8 1000 10 1,560,000
یک رو 29 * 20 1000 10 2,980,000
یک رو 29.7 * 21 1000 10 3,120,000
تحریر 80 گرم
یک رو 10 * 10 1000 7 400,000
یک رو 10 * 10 2000 7 700,000
یک رو 10 * 10 5000 7 1,600,000
یک رو 14 * 10 1000 2 550,000
یک رو 14 * 10 1000 7 470,000
یک رو 14 * 10 2000 3 850,000
یک رو 14 * 10 2000 7 780,000
یک رو 14 * 10 5000 7 1,670,000
یک رو 20 * 14 1000 6 ساعته 1,180,000
یک رو 20 * 14 1000 2 1,050,000
یک رو 20 * 14 1000 7 940,000
یک رو 20 * 14 2000 3 1,720,000
یک رو 20 * 14 2000 7 1,570,000
یک رو 20 * 14 5000 7 3,370,000
یک رو 21 * 14.8 1000 6 ساعته 1,500,000
یک رو 21 * 14.8 1000 2 1,350,000
یک رو 21 * 14.8 1000 7 1,200,000
یک رو 21 * 14.8 2000 3 2,150,000
یک رو 21 * 14.8 2000 7 1,980,000
یک رو 21 * 14.8 5000 7 4,200,000
یک رو 24 * 17 1000 6 ساعته 1,850,000
یک رو 24 * 17 1000 2 1,650,000
یک رو 24 * 17 1000 7 1,500,000
یک رو 24 * 17 2000 3 2,500,000
یک رو 24 * 17 2000 7 2,400,000
یک رو 24 * 17 5000 7 5,000,000
یک رو 29 * 20 1000 6 ساعته 2,220,000
یک رو 29 * 20 1000 2 2,080,000
یک رو 29 * 20 1000 7 1,880,000
یک رو 29 * 20 2000 3 3,300,000
یک رو 29 * 20 2000 7 3,140,000
یک رو 29 * 20 5000 7 6,740,000
یک رو 29.7 * 21 1000 6 ساعته 2,850,000
یک رو 29.7 * 21 1000 2 2,650,000
یک رو 29.7 * 21 1000 7 2,400,000
یک رو 29.7 * 21 2000 3 4,200,000
یک رو 29.7 * 21 2000 7 3,960,000
یک رو 29.7 * 21 5000 7 8,400,000
یک رو 34 * 24 1000 2 3,200,000
یک رو 34 * 24 1000 7 3,000,000
یک رو 34 * 24 2000 3 4,900,000
یک رو 34 * 24 2000 7 4,800,000
یک رو 34 * 24 5000 7 10,000,000
دو رو 10 * 10 1000 12 650,000
دو رو 10 * 10 2000 8 950,000
دو رو 10 * 10 5000 7 3,750,000
دو رو 14 * 10 1000 12 640,000
دو رو 14 * 10 2000 8 950,000
دو رو 14 * 10 5000 7 1,940,000
دو رو 20 * 14 1000 8 1,280,000
دو رو 20 * 14 2000 8 1,890,000
دو رو 20 * 14 5000 3 4,150,000
دو رو 20 * 14 5000 7 3,880,000
دو رو 21 * 14.8 1000 8 1,690,000
دو رو 21 * 14.8 2000 8 2,300,000
دو رو 21 * 14.8 5000 3 5,290,000
دو رو 21 * 14.8 5000 7 4,900,000
دو رو 24 * 17 1000 7 2,150,000
دو رو 24 * 17 2000 7 3,150,000
دو رو 24 * 17 5000 3 6,200,000
دو رو 24 * 17 5000 7 5,900,000
دو رو 29 * 20 1000 8 2,560,000
دو رو 29 * 20 2000 8 3,780,000
دو رو 29 * 20 5000 3 8,300,000
دو رو 29 * 20 5000 7 7,760,000
دو رو 29.7 * 21 1000 8 3,380,000
دو رو 29.7 * 21 2000 8 4,600,000
دو رو 29.7 * 21 5000 3 10,500,000
دو رو 29.7 * 21 5000 7 9,800,000
دو رو 34 * 24 1000 7 4,300,000
دو رو 34 * 24 2000 7 6,200,000
دو رو 34 * 24 5000 3 12,500,000
دو رو 34 * 24 5000 7 11,800,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
سری الف تحریر 100 گرم
یک رو 45 * 60 1000 7 11,500,000
سری الف تحریر 120 گرم
یک رو 50 * 70 1000 7 15,200,000
سری الف تحریر 80 گرم
یک رو 45 * 60 1000 7 9,400,000
سری الف کتان 120 گرم
یک رو 50 * 70 1000 7 16,800,000
سری ب تحریر 100 گرم
یک رو 60 * 45 1000 7 11,500,000
سری ب تحریر 120 گرم
یک رو 60 * 45 1000 7 15,200,000
سری ب تحریر 80 گرم
یک رو 60 * 45 1000 7 9,400,000
سری ب کتان 120 گرم
یک رو 60 * 45 1000 7 16,800,000
سری ج تحریر 100 گرم
یک رو 70 * 50 1000 7 13,200,000
سری ج تحریر 120 گرم
یک رو 70 * 50 1000 7 16,800,000
سری ج تحریر 80 گرم
یک رو 70 * 50 1000 7 10,500,000
سری ج کتان 120 گرم
یک رو 70 * 50 1000 7 18,000,000
سری د تحریر 100 گرم
یک رو 60 * 45 1000 7 14,000,000
سری د تحریر 120 گرم
یک رو 70 * 50 1000 7 17,000,000
سری د تحریر 80 گرم
یک رو 70 * 50 1000 7 11,000,000
سری د کتان 120 گرم
یک رو 70 * 50 1000 7 19,000,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
فولدر سلفون براق کد 202
یک رو 43.5 * 52 1000 4 20,000,000
دو رو 43.5 * 52 1000 4 27,000,000
فولدر سلفون مات کد 202
یک رو 43.5 * 52 1000 4 20,000,000
دو رو 43.5 * 52 1000 4 27,000,000
فولدر سلفون براق کد 203
یک رو 38 * 67.5 1000 4 23,500,000
دو رو 38 * 67.5 1000 4 31,700,000
فولدر سلفون مات کد 203
یک رو 38 * 67.5 1000 4 23,500,000
دو رو 38 * 67.5 1000 4 31,700,000
جعبه سی دی براق کد 111
یک رو 12 * 23.5 1000 4 3,700,000
جعبه سی دی مات کد 111
یک رو 12 * 23.5 1000 4 3,700,000
جعبه سی دی براق کد 112
یک رو 13 * 29.5 1000 4 5,400,000
جعبه سی دی مات کد 112
یک رو 13 * 29.5 1000 4 5,400,000
جعبه سی دی مات کد 115
یک رو 17 * 30.5 1000 4 6,000,000
جعبه سی دی براق کد 115
یک رو 17 * 30.5 1000 4 6,000,000
فولدر سلفون براق کد 201
یک رو 34.5 * 48.6 1000 4 15,200,000
دو رو 34.5 * 48.6 1000 4 20,400,000
فولدر سلفون مات کد 201
یک رو 34.5 * 48.6 1000 4 15,200,000
دو رو 34.5 * 48.6 1000 4 20,400,000
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
تقویم 4 برگی
تقویم تک برگی
یک رو 42 * 28.5 1000 4 13,200,000
دو رو 42 * 28.5 1000 4 16,800,000
آویز پارک
جعبه یاداشت با برگه سفید
یاداشت استندی با برگه سفید
یاداشت استندی با برگه اختصاصی
جعبه یاداشت با برگه اختصاصی
تقویم رومیزی هفته شمار اروپایی
تقویم رومیزی ماه شمار اروپایی
تقویم رومیزی ماه شمار مینی
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
جعبه پیتزا ایفلوت مینی
جعبه پیتزا ایفلوت تک نفره
جعبه پیتزا ایفلوت خانواده
محصول
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
جعبه غذا تک پرسی
جعبه غذا دو پرسی
جعبه غذا دو پرسی در دار