دوشنبه ها چه خبره؟
دوشنبه ها چه خبره؟

در راستای حمايت از توليد ملي مجتمع چاپ آراد روزهای دوشنبه یکی از محصولات پرفروش خود را

با 50 % تخفیف برای تمامی فعالان اقتصادی کشور عرضه می نمايد شما مي توانيد

از ساعت 20 روز یکشنبه لغایت ساعت 20 روز دوشنبه هر هفته از اين تخفيف ويژه برخوردار شويد.

رشد و بالندگي اقتصاد ملي آرزوی ماست...

هفته اول      50  تخفیف   لمينت براق دوروزه               28/400       تومان

هفته دوم     50  تخفیف   سلفون براق یکروزه یکرو      7/400        تومان

هفته سوم   50  تخفیف   سلفون مات یکرو                      7/900       تومان

هفته چهارم  50  تخفیف   سلفون مات دورگردفوری     17/900       تومان

هفته پنجم   50  تخفیف   سلفون مات دورو 6 ساعته    12/000     تومان

هفته ششم   50  تخفیف               کتان دورو                  9/400      تومان

هفته هفتم   50  تخفیف        لمینت مات سلفونی          24/400      تومان

هفته هشتم   50  تخفیف        لمینت مات سلفونی          24/400      تومان

هفته نهم      50  تخفیف        آویز پارک                  215/000                تومان

هفته دهم      50  تخفیف  تحریر 80 گرم یکرو آ5 1000 تا     21/500        تومان

هفته یازدهم   50  تخفیف  لمینت براق 500 تایی                55/000        تومان

هفته دوازدهم   50  تخفیف  تحریر دورو آ5 2000 تا              44/000        تومان

هفته سیزدهم   *****      لمینت مات سلفونی            85/000      تومان

هفته چهاردهم   *****     سلفون براق دورگرد          51/000       تومان

هفته پانزدهم     *****      لمینت مات                      154/000       تومان

هفته شانزدهم   *****      لمینت مات سلفونی 7 روزه  85/000      تومان